Проект „Читалищна мрежа за устойчиво развитие на област Видин” се изпълнява от Сдружение „Видински фонд „Читалища“ и е подкрепен  от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общата стойност на проекта е 40 684, 50 евро, от които 36 084,50 евро са безвъзмездно финансиране.

Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на Сдружението и на читалищата в област Видин чрез  насърчаване на сътрудничеството между тях и създаването на работеща областна мрежа за обмен на информация, знания и опит. В рамките на проекта са разработени основните документи, регламентиращи дейността на мрежата – Правилник за дейността и Етичен кодекс, които са обсъдени и приети от всички читалища на Учредителното събрания на Мрежата. Тази Мрежа дава възможност за повишаване на организационния и функционалния капацитет на читалищата. Чрез нея създадават реални предпоставки за насърчаване на сътрудничеството, за трансфер на ноухау и добри практики. Повишава се капацитета на читалищата относно застъпничеството на препоръки и становища по отношение на политики и решения на местната, регионалната и националната власт. Основна дейност по проекта е и провеждането на обучителна програма, включваща 6 модулни обучения за читалищни работници и за членовете на техните ръководни органи. Около 120 читалищни деятели ще получат нови знания и ще повишат своите умения в ключови направления, свързани с дейността на институциите. Това неизменно ще доведе до подобряване на финансовата и организационната устойчивост на самите читалища. В рамките на проекта е създадена и настоящата Интернет платформа, която  улеснява на обмяната на идеи и добри практики. На платформата е обособен виртуален ресурсен център, на които освен различни информационни ресурси ще се предоставят и онлайн консултации.

В последния месец от реализирането на проекта ще бъде организиран заключителен форум “Ролята на читалищата за развитието на област Видин”, на който новосформираната мрежа ще бъде представена пред медии, публични институции и граждански организации.