(на осн. чл. 107 от ЗМИП, вр. чл. 106, ал. 5 и 69 от ППЗМИП)