Механизъм за разпределение общинската субсидия за народните читалища

            В изпълнение на чл.чл. 6, 7 и 8 от Закона за общинските бюджети и съгласно чл.52 /1/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон. В тази връзка, на основание чл.21, т.3 от Закона за народните читалища, общинските съвети следва да предвидят в разходната част на бюджетите на общинските средства под формата на субсидии за развитие на читалищната дейност, като се съобразяват с изложените по-долу показатели, характеризиращи основните цели на съществуването на читалищата.

            Предложенията и разпределението на предвидените средства за читалищна дейност се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината и съставена от представител на съответната община и на всяко читалище, съгласно чл. 23 /1/ от закона за народните читалища.

            При подготовката на предложенията и при разпределението на средствата следва да се имат предвид следните показатели:

1. Брой на жителите в населеното място или района, обслужван от читалището.

2. Брой регистрирани читалищни членове.

3. Дейност

А/. Библиотечно и информационно обслужване :

– библиотечен фонд;

– набавени библиотечни материали;

– брой на абонираните периодични издания;

– брой на читателски посещения;

– степен на автоматизация.

Б/. Любителско художествено творчество:

– постоянно действащи колективи /брой на изявите на всеки от тях/;

– временно действащи колективи /брой на изявите на всеки от тях/ ;

– международни, национални и общински участия и награди, спечелени от колективите за любителско художествено творчество.

В/. Школи по изкуствата /вид и брой на участници във всяка от тях/.

Г/. Школи за изучаване на чужди езици /вид и брой на участниците във всяка от тях/.

Д/. Клубове и кръжоци /вид и брой на участници/.

Е/. Действащи музейни /галерийни/ сбирки.

Ж/. Работа по проекти.

З/. Други читалищни дейности.

4. Материална база:

А/. Разгърната площ в кв. М за читалищна дейност.

Б/. Брой места в салоните.

В/. Техническа база

5. Субсидирана  численост на персонала.

6. Общ бюджет на читалището за предходната година.

7. Управленческа инициатива при стопанисване на читалищната собственост и набиране на собствени приходи.

За изразходване на предоставената субсидия е желателно да се сключи договор между председателя на Настоятелството на съответното читалище и кмета на общината.

*Изложеното по-горе е съгласувано с Министерството на финансите.