Обучения за читалищни служители

Обучения за читалищни служители

От 8 до 15 ноември в град Банско се проведоха първите четири модула от обучителната програма, която се организира в рамките на проект „Читалищна мрежа за устойчиво развитие на облст Видин“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Видински фонд „Читалища“ и е подкрепен  от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстнво.Организационно развитие на читалището и финансово-правни аспекти; разработване и управление на проекти; привличане и мотивиране на доброволци и работа с различни общности бяха темите на проведените обучения. Те бяха специално разработени и представени от експерти от Сдружение „Платформа Агора“, които имат богат опит в изграждането на активни граждански общности за местно развитие и в подкрепата на читалищата като центрове за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции. В обученията се включиха над 50 служители на читалищата, станали част от новоизградената мрежа в област Видин. Провеждането на обучителните модули по време на епидемологична обстановка се оказа истинско предизвикателство, но всички участници натрупаха ценен опит, използвайки редица нови инструменти в своята работа.
В началото на месец декември ще бъдат проведени и другите два модула от обучителната програма, които са насочени към членовете на настоятелствата и проверителните комисии на читалищата от мрежата.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Видински фонд „Читалища“ и при никакви обстоятелства не може да се приме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстнво и Оператора на Фонд Активни граждани България.